:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
สำนักปลัด
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-0416369
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นิติกร (ปก./ชก.)
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปง./ชง.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
นางวาสนา พราหมพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ
โทร.081-508373
นายอนุรักษ์ เเขวงอุบล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธงรบ ตะพองมาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชยาภรณ์ ตะพองมาศ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธมกร สุขเย็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบุคลากร
นางสาวฐิตญาตาวี ทองมี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนิชาพร อรุณรัตน์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน
นางสาวบุญตา ตะพองมาศ
ผู้ช่วยเอกสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพรรณพิไล ตะพองมาตร
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นางสาวปวันรัตน์ ธนิทสถิตย์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายวัชระ รุ่งโรจน์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสิรดนัย ทองมี
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
ณัฐพล ประสิทธินาวา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายปภากรณ์ บูรณพิมพ์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายภูศักดิ์ สิอิ้น
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายสายันต์ ดาวเรือง
พนักงานดับเพลิง
นายชนะสิทธิ์ ตะพองมาตร
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสมพร อยู่เกื้อ
ยาม
นางณัฐพร ดวงพลอ่อน
แม่บ้าน
นายปรีดา อภิบาลศรี
คนสวน