:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
คณะผู้บริหาร
นางหฤทัย อยู่เกื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมกลัด
โทร.08 6571 5717
นายอัคเดช แซ่ลี้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โทร.08 1940 1373
นางสาวโสภา ตะนาวศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โทร.09 2339 1505
-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โทร.09 0971 8830