:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
กองช่าง
นายสมภพ ทองศรีสมบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- นายช่างโยธา
(ปง./ชง.)
นายธวัชชัย ขาวสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสอน ตะพองมาตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวทิตยา หมื่นนุช
ผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ
นาวสาววริยา บุญพงษ์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานเอกสารกองช่าง
นายธเนศ การสมัคร
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
นายภานุพัฒน์ พรหมพิลาศ
คนงานทั่วไป
นายศรัณย์ ขลุงชะนา
คนงานทั่วไป
นายพงษ์พัฒน์ แท่นยั้ง
คนงานทั่วไป