:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจำรัส แท่นยั้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
นายจรูญ ตะนาวศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
นางณฐภัทร สีนวล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมลัด
นางณฐภัทร สีนวล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 1
นายไชยา คุ้มชนม์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 2
นางสาวสินาภรณ์ กุลบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 3
นายจำรัส แท่นยั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 4
นางสาวจุฑามาศ เจษฎาโยธิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมูที่ 5
นายจรูญ ตะนาวศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 6
นางสาวสุนทรี แสงศักดิ์ดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 7
นางสาวนิษา แก้วสินค้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 8
นายภาณุวัฒน์ ปอทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 9
นายสุชิน อภิบาลศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 10